Các phương thức giao hàng:

Chaikohouse.com có 2 phương thức vận chuyển hàng đến cho khách hàng là vận chuyển qua đối tác thứ 3: phương tiện giao hàng tiết kiệm và phương tiện giao hàng nhanh Grab Express.

  • Giao hàng tiết kiệm (đối tác thứ 3): Đây là phương thức giao hàng dành cho khách hàng ở các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng có nhu cầu chuyển hàng chậm trong nội thành Hồ Chí Minh. com có trách nhiệm thông báo đến quý khách về chi phí gói cước vận chuyển và thời gian vận chuyển hàng. Chi phí gói cước vận chuyển phụ thuộc vào các yếu tố như: khoảng cách địa lý, khối lượng hàng hóa. Các sản phẩm của Chaikohouse.com sẽ được free ship trên toàn quốc khi hóa đơn của quý khách đủ 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng) và có hiệu lực mãi mãi. Nếu hóa đơn dưới 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng), Quý khách vui lòng chịu phí vận chuyển.
  • Giao hàng Grab Express: Đây là phương thức giao hàng nhanh trong nội thành Hồ Chí Minh. com có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với khách hàng để thỏa thuận phương thức và chi phí giao hàng này. Các sản phẩm của Chaikohouse.com sẽ được free ship trên toàn quốc khi hóa đơn của quý khách đủ 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng) và có hiệu lực mãi mãi. Nếu hóa đơn dưới 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng), Quý khách vui lòng chịu phí vận chuyển.

Thời gian vận chuyển: Chaikohouse.com nhận và chốt đơn hàng trong ngày và sẽ lên đơn vận chuyển hàng vào ngày hôm sau, kể cả các ngày lễ ngoại trừ dịp tết Tây và Tết Nguyên Đán. Thời gian giao hàng dao động từ 3 ngày đến 7 ngày kể từ ngày chốt đơn.

Địa lý vận chuyển: Chaikohouse.com nhận tất cả các đơn hàng ở trong và ngoài nước.

Trong trường hợp, khách hàng chưa nhận được hàng do vận chuyển chậm trễ hoặc bên đối tác thứ 3 làm lạc mất hàng hóa:  Chaikohouse.com có trách nhiệm liên hệ thông báo đến khách hàng về sự việc này và giải quyết triệt để với bên đối tác thứ 3, đồng thời sẽ vận chuyển lại hàng hóa đến khách hàng nhanh nhất có thể, hoặc khách hàng có thể hủy đơn và báo thông tin cho Chaikohouse.com .

Để nắm bắt kịp thời thông tin hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng 028 73 066 266 hoặc ghi lời nhắn tại email customerservice@chaikohouse.vn, hoặc gửi tin nhắn đến trang facebook https://www.facebook.com/thechaikohouse/

English Below:
Delivery methods:
 
Chaikohouse.com has 2 methods of shipping goods to customers, which is to transport via a third partner: economical delivery means and Grab Express.
 
Savings delivery (3rd partner): This is a delivery method for customers in provinces outside Ho Chi Minh City, customers who need to ship goods slowly within Ho Chi Minh City. com is responsible for informing you of the cost of shipping packages and delivery time. Package cost depends on factors such as: geographical distance, volume of goods. Chaikohouse.com products will be shipped nationwide when your bill reaches VND 2,000,000 (two million VND) and take effect forever. If the bill is below VND 2,000,000 (two million), please bear the shipping costs.
Grab Express Delivery: This is a fast delivery method in Ho Chi Minh city. com is responsible for direct contact with the customer to agree on this shipping method and cost. Chaikohouse.com products will be shipped nationwide when your bill reaches VND 2,000,000 (two million VND) and take effect forever. If the bill is below VND 2,000,000 (two million), please bear the shipping costs.
Shipping time: Chaikohouse.com receives and closes orders within the day and will ship orders on the next day, including holidays except New Year’s Day and Chinese New Year. Delivery time ranges from 3 days to 7 days after the closing date.
 
Shipping geography: Chaikohouse.com receives all orders from home and abroad.
 
In case, the customer has not received the goods due to delayed shipping or the third party has lost the goods: Chaikohouse.com is responsible for contacting to notify customers about this incident and resolve it thoroughly with The third party will also deliver the goods to customers as quickly as possible, or customers can cancel the application and inform Chaikohouse.com.
 
To catch up with commodity information, please contact the hotline 028 73 066 266 or write a message at email customerservice@chaikohouse.vn, or send a message to the facebook page https: // www .facebook.com/thechaikohouse /