Hàng đổi phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

Đối với trường hợp đổi hàng: đổi size, đổi kiểu mẫu (áp dụng cho hàng nguyên giá, không áp dụng cho hàng giảm giá).

– Sản phẩm được đổi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng và chỉ đổi 01 lần duy nhất với giá bằng hoặc cao hơn, nếu thấp hơn sẽ không được hoàn tiền.

– Sản phẩm đổi phải còn hóa đơn, còn nguyên vẹn nhãn mác, tem giá và chưa qua sử dụng.

– Sản phẩm không bị hư hại do việc bảo quản không đúng theo hướng dẫn sử dụng trên sản phẩm.

Chi phí vận chuyển đối với trường hợp đổi hàng:

  • Đối với hóa đơn > 2.000.000 VND: Chaiko House sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển 02 chiều cho khách hàng.
  • Đối với hóa đơn từ 1.000.000 VND – 2.000.000 VND: Chaiko House sẽ chịu phí vận chuyển 01 chiều và khách hàng chịu phí 01 chiều gửi hàng về cho cửa hàng.
  • Đối với hóa đơn < 1.000.000 VND: Khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí đổi hàng.

*** Chaiko House khuyến khích quý khách hàng cẩn trọng trong việc tư vấn mua hàng & kiểm tra hóa đơn, sản phẩm kỹ trước khi hoàn thành giao dịch.

LƯU Ý:
– Phạm vi áp dụng cho 100% đơn hàng.

– Chaiko House sẽ không xử lý mọi trường hợp khách hàng không đảm bảo đúng điều kiện & thời hạn đổi hàng.

Khách hàng có thể trực tiếp nhập thông tin đổi trả hàng qua đường link: https://chaikohouse.com/change-delivery/

 

English Below:

Conditions of exchange are as follows:
In case of goods exchange: change size, change model (apply to original price, not apply to discounted goods).
– Products can be exchanged within 10 days from the date of receipt and only exchanged once for the same price or higher, if lower, no refund will be issued.
– The exchanged product must have an invoice, with intact labels, price tags and have not been used.
– The product is not damaged due to improper storage according to the instructions on the product.
 
Shipping cost in case of barter:
– For bills> 2,000,000 VND: Chaiko House will bear the full cost of two-way transportation for customers.
– For invoices from 1,000,000 VND – 2,000,000 VND: Chaiko House will bear one-way shipping fee and customer will be charged one-way shipping fee to the store.
– For bills <1,000,000 VND: Customers will bear the full cost of exchanging goods.
*** Chaiko House encourages customers to be cautious in buying advice & checking invoices, products carefully before completing the transaction.
NOTE:
– Scope applies to 100% of orders.
– Chaiko House will not handle all cases that customers do not guarantee the correct terms and conditions of exchange.
Customers can directly enter information to exchange goods via the link: https://chaikohouse.com/change-delivery/
""
1
Previous
Next