Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Trang web này thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Antex (Antex Co.,Ltd)”
Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi đồng nghĩa chúng tôi sẽ cam kết bảo mật thông tin của quý khách hàng như sau.

Thông tin đời tư trực tuyến
Chúng tôi tôn trọng thông tin về đời tư của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ an toàn cho thông tin đời tư của mỗi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Mục thông tin đời tư trực tuyến này cho bạn biết các quy định của chúng tôi về nguyên tắc tôn trọng thông tin đời tư, các phương thức thu thập thông tin từ bạn và thông tin của bạn được sử dụng như thế nào.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của khách hàng
Website Chaikohouse.com thu thập thông tin của khách hàng bao gồm: địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng (đối với người mua hàng), tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập (đối với thành viên). Đây là các thông tin mà Chaikohouse.com yêu cầu khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Chaikohouse.com liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong quá trình giao dịch, thanh toán tại Chaikohouse.com, website chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Các thông tin liên quan đến ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc tài khoản trung gian thanh toán của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website Chaikohouse.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin
Website Chaikohouse.com  sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
– Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website Chaikohouse.com;
– Gửi các thông báo liên quan đến các chương trình khuyến mãi, giảm giá có lợi ích về mua sắm cho thành viên;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo của thành viên;
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Chaikohouse.com.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, website Chaikohouse.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chaikohouse.com.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Chaikohouse.com
Địa chỉ: Lầu 5 27 Đinh Bộ Lĩnh P.24 Q.Bình Thạnh Tp.HCM
Điện thoại:(+84) 2873.066.266
Email: customerservice@chaikohouse.com 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Chaikohouse.com thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin user, mật khẩu cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website Chaikohouse.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chaikohouse.com sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Chaikohouse.com được Chaikohouse.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Chaikohouse.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Chaikohouse.com  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Chaikohouse.com.

– Ban quản lý Chaikohouse.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Chaikohouse.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

– Mọi thành viên khi tham gia hoạt động tại website Chaikohouse.com được bảo vệ theo các quy định của pháp luật.

Website Chaikohouse.com công bố công khai chi tiết thông tin về tên công ty, địa chỉ hoạt động, địa chỉ văn phòng hoạt động, chi tiết số hotline hỗ trợ, nick Zalo, nick Facebook, trên website của website Chaikohouse.com để hỗ trợ cho mọi khách hàng khi mua hàng tại Chaikohouse.com.

 English Below

This website is under the control of Antex Co., Ltd.
When you visit our website, we will guarantee the privacy of our customers as follows.

Online privacy information.

We respect information about your privacy. We are committed to safeguarding the privacy of every person who visits our site. This online privacy section informs us of our privacy practices, how we collect information from you, and how your information is used.

The purpose and scope of customer information collection.

Chaikohouse.com website collects customer information including: email address, phone number, customer address (for buyers), username, and login password (for members). This is the information that Chaikohouse.com requires customers to provide when registering to use the service and for Chaikohouse.com to contact to confirm to ensure the interests of customers.

During the transaction and payment process at Chaikohouse.com, the website only stores details of the member’s paid orders. Member’s bank, credit card or intermediary payment information will not be stored. Members will be solely responsible for the security and storage of all activities using the service under their username, password and email box.

 

Scope of using information

Chaikohouse.com website uses the provided membership information to:
– Providing services to members;
– Send notices of information exchange activities between members and website Chaikohouse.com;
– Sending notices related to promotions, discounts with benefits on shopping for members;

– Preventing activities that destroy member’s user accounts or member’s fake activities;
– Contact and deal with members in special cases;
– Do not use the personal information of members outside the purpose of confirmation and contact related to transactions at Chaikohouse.com.

In case of legal requirements, Chaikohouse.com website is responsible for cooperating to provide member’s personal information upon request from judicial authorities including: Procuracy, Court and Police investigation agency related to certain member’s law violations. In addition, no one has the right to infringe on the member’s personal information.

Time to retain information

Personal data of members will be kept until a request to cancel or self-members log in and perform cancellation. Remaining, in any case the member’s personal information will be kept confidential on Chaikohouse.com’s server.

Units collecting and managing information

Chaikohouse.com
Address: 5th Floor, 27 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
Phone: (+ 84) 2873.066.266

Means and tools for users to access and edit their personal data

Members have the right to check, update, adjust or cancel their personal information by logging into your account and editing personal information or request Chaikohouse.com to do this. Members have the right to send complaints about the disclosure of user information and passwords to third parties to the Board of Directors of Chaikohouse.com website. Upon receiving these feedbacks, Chaikohouse.com will confirm the information and be responsible for answering the reason, instructing members to restore and keep the information confidential.

Commitment to privacy of customer personal information.

Personal information of members on Chaikohouse.vn is committed to absolute confidentiality by Chaikohouse.com under Chaikohouse.com’s privacy policy. The receipt and use of the information of each member shall be made only upon the consent of that member except where the law provides otherwise. In case the information server is hacked, resulting in the loss of member’s personal data, Chaikohouse.com will be responsible for reporting the incident to the investigating authorities, timely handling and notification for members to know.

Absolutely confidential all information of online transactions of members including accounting bill information, digital vouchers in the data center of safety center level 1 of Chaikohouse.com.

Chaikohouse.com management requires individuals who register / purchase to be members to provide all relevant personal information such as: Full name, contact address, email, identity card number, phone number, payment card number … and is responsible for the legality of the above information. Chaikohouse.com management is not responsible nor resolve all complaints related to the member’s benefits if it considers that all the personal information of that member provided at the initial registration is not exactly.

All members when participating in the Chaikohouse.com website are protected according to the provisions of law.

Chaikohouse.com website publicly announces details of the company name, operational address, office address, support hotline number, Zalo nick, Facebook nick, on Chaikohouse.com website to support for all customers when buying at Chaikohouse.com.