Sau khi tới trang thanh toán, quý khách có thể dễ dàng thanh toán bằng cách đăng ký tài khoản mới để đảm bảo các quyền lợi tối ưu nhất dành cho quý khách theo các thao tác sau.

A. Hướng dẫn thanh toán bằng cách đăng ký tài khoản

→ Bước 1: Quý khách vui lòng nhấn vào thẻ “Login/Register”.

→ Step 2: Fill account registration information.

→ Bước 3: Phương thức vận chuyển qua GHTK

→ Bước 4: Chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt,CK qua TKNH)

→ Bước 5: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 6: Đồng ý với các điều khoản.

→ Bước 7: Nhấn “Place order”.

B. Hướng dẫn thanh toán bằng cách đăng nhập

Khi quý khách đã có tài khoản tại trang web của chúng tôi, tại trang thanh toán quý khách có thể dễ dàng thanh toán theo các bước sau:

→ Bước 1: Quý khách vui lòng nhấn vào thẻ “ Login”.

→ Bước 2: Điền thông tin đăng nhập và nhấn “Login”.

→ Bước 3: Chọn địa chỉ quý khách mong muốn thanh toán và giao hàng.

→ Bước 4: Chọn phương thức thanh toán.

→ Bước 5: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 6: Đồng ý với các điều khoản và Nhấn “Place order”.

C. Hướng dẫn thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng

→ Bước 1: Điền thông tin tài khoản.

→ Bước 2: Chọn phương thức vận chuyển phù hợp.

→ Bước 3: Chọn phương thức thanh toán “Direct bank Transfer”.

→ Bước 4: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 5: Đồng ý với các điều khoản và Nhấn “Place order”.

→ Bước 6: Sau khi chuyển tiền, Khi nhận được khoản tiền bộ phận CSKH sẽ liên hệ xác nhận đã thanh toán xong tiền hàng và tiền cước vận chuyển (nếu có) để hàng hóa được chuyển đi.

  • Ngân hàng: Tại Ngân Hàng Techcombank (chi nhánh Gia Định) 
  • Số tài khoản: 19134417340014
  • Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Antex   

English Below

After reaching the payment page, you can easily pay by registering a new account to ensure the best benefits for you by the following operations.

A. Payment guide by account registration

→ Step 1: Please click the “Login / Register” tab.
→ Step 2: Fill account registration information.
→ Step 3: Mode of transportation via GHTK

→ Step 4: Choose the payment method (Cash,Banking)
→ Step 5: Review the shopping cart information.
→ Step 6: Agree to the terms.
→ Step 7: Click “Place order”.

B. Instructions for payment by login

Once you have an account at our website, at the payment page you can easily pay as follows:

→ Step 1: Please click the “Login” tab.
→ Step 2: Fill in the login information and click “Login”.
→ Step 3: Choose the address you want to pay and delivery.
→ Step 4: Choose the payment method.
→ Step 5: Review the shopping cart information.
→ Step 6: Agree to the terms and Click “Place order”.

C. Instructions for payment by bank transfer

→ Step 1: Fill out account information.
→ Step 2: Choose an appropriate shipping method.
→ Step 3: Select the payment method “Direct bank Transfer”.
→ Step 4: Review the shopping cart information.
→ Step 5: Agree to the terms and Click “Place order”.
→ Step 6: After transferring money, when receiving the payment, customer service department will contact to confirm payment of the goods and freight (if any) for the goods to be shipped.

Bank: At Techcombank (Gia Dinh branch)

Account number: 19134417340014

Account holder: Công Ty TNHH Antex